Līdz 9.jūnijam klienti klātienē netiek pieņemti!
Pabeigti labiekārtošanas darbi PII “Zvaigznīte” teritorijā
Ziemeļu ielā 1 pabeigti būvdarbi un izveidots stāvlaukums
Jēkabpilī uzsākta skeitparka un trenažieru laukuma izbūve
Piedalies