Paziņojums par iekrāvēja – hidromanipulatora rezerves daļu izsoli

Publikācijas datums: 24.11.2021.
Izsolāmās mantas nosaukums: Iekrāvēja- hidromanipulatora rezerves daļas (strēle, hidrocilindri, sadalītājs)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem:  pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 13. decembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2021. gada 14.decembrī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: EUR 430.00 (četri simti trīsdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN 21%. 

Izsoles dalības maksa: EUR 20.00 (duvdesmit euro, 00 centi)
Nodrošinājuma apmērs: EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi)
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.